1985 PRODUCTION studio

STUDIO 196/1/29, Đường Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Hot line: 0917583635

info@1985production.com; quantran@1985production.com

Thứ Hai
8:00 am – 8:00 pm
Thứ Ba
8:00 am – 8:00 pm
Thứ Tư
8:00 am – 8:00 pm
Thứ Năm
8:00 am – 8:00 pm
Thứ Sáu
8:00 am – 8:00 pm
Thứ Bảy
9:00 am – 5:00 pm
Chủ Nhật
9:00 am – 5:00 pm

%d bloggers like this: